Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/eg)

 

Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av bl.a. advokatetiska regler. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig (ii) då det inom ramen före ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen ärendet slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under tid om ett år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på info@advokaternabbc.se eller Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB, Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg om du ha några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokaterna Bernling Boberg Ceder AB, 556239-4139, Kungsgatan 9, 462 33 Vänersborg, tfn 0521-662 00, info@advokaternabbc.se